برچسب: قدرت مطلقـه شـاه

فرجام ناکام مشروطه‌خواهی

انقلاب مشروطه، نخستین حرکت برای برپایی دولتـی قـانونمنـد بر اساس نهادهـای جدید به‌منظور تحقق خواسته‌های نیروها و طبقات اجتمـاعی آسـیب‌دیـده ...