برچسب: رشوه‌خواری بانکی

روایت رشوه‌خواری بانکی

ابوالحسن ابتهاج در تهران پس از انجام مصاحبه و شرکت در آزمون ورودی به استخدام بانک شاهی درآمد ورود ابتهاج ...

پیشنهاد بنکر