برچسب: هوارد پیچ

قرارداد هفت خواهران نفتی

قرارداد نفت با کنسرسیوم ۲۹ مهرماه ۱۳۳۳ در مجلس شورای ملی به تصویب سید.کنسرسیوم نفت ایران نخستین شرکتی بود که ...

پیشنهاد بنکر