برچسب: اقتصادی ایران

وضعیت امروز اقتصاد ایران

رئالیسم اقتصادی ایران چیست؟ شاید بسیاری از مردم از واقعیات یا همان رئالیسم اقتصادی ایران خبر نداشته باشند.

پیشنهاد بنکر