چهره های ماندگار

خدمات شایسته چهره هایی که برای ایران و ایرانی ماندگارند

مریم میرزاخانی

نخبه آرام

«چیره‌دست در گستره‌ قابل توجهی از تکنیک‌ها و حوزه‌های متفاوت ریاضی.او تجسم ترکیبی کمیاب است از توانایی تکنیکی، بلندپروازی جسورانه،...