۲۰ بانک بورسی چقدر سود سپرده دادند؟

۱۳:۲۵ - ۱۳۹۷/۲/۳کد خبر: 218321
بررسی صورت‌های مالی ۲۰ بانک بورسی نشان می‌دهد که این بانک‌ها با کسب ۱۱۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان درآمد از محل تسهیلات و سرمایه‌گذاری بیش از ۱۰۸ هزار میلیارد سود به سپرده‌گذاران پرداخت کردند اما ۵ بانک بیش از درآمد خود سود پرداخته‌اند.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، هر چند که صورت‌های مالی همه بانک‌ها در دسترس نیست اما صورت‌های مالی سال 95 بانک‌های بورسی می‌تواند تصویری از وضعیت بانک‌ها و موسسات اعتبار در پایان سال 95 را ارائه کند.

در گزارش قبل ارقام سرمایه، سرمایه پایه و نرخ کفایت سرمایه منتشر شد که براساس آن از مجموع 20 بانک و موسسه اعتباری فقط 4 بانک نسبت کفایت سرمایه 8 درصد و بیشتر داشتند.
گزارش فعلی به بررسی ارقام سود تسهیلات، سود حاصل از سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری بانک‌ها، سود سپرده پرداختی به سپرده‌گذاران و مازاد سود اعطایی پرداخته است.
طبق جدول زیر از مجموع 20 بانک بررسی شده، سود تسهیلات و وجه التزام کسب شده با 22.7 درصد افزایش 98 هزار و 815 میلیارد تومان و سود حاصل از سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری بانک‌ها با 3.6 درصد رشد 20 هزار و 385 میلیارد تومان بوده است.
نکته دیگر قابل تامل در ارقام تجمیعی مجموع سود سپرده پرداختی به سپرده‌گذاران و تفاوت آن با سود تسهیلات اعطایی است. این 20 بانک در سال 95 رقمی بالغ بر108 هزار و 642 میلیارد تومان سود سپرده پرداخت کرده‌اند که نسبت به سال 94 به میزان 19.2 درصد رشد نشان می‌دهد.
این کسری 9 هزار و 827 میلیارد تومانی با اختصاص بخشی از درآمد بانک‌ها از سود سرمایه‌گذاری‌ها و سپرده‌گذاری‌ها جبران شده است، البته همانطور که ارقام زیر نشان می‌دهد شکاف درآمد ناشی از سود تسهیلات اعطایی و سود پرداختی به سپرده‌گذاران  از 10 هزار و 500 میلیارد تومان در سال 94 به 9 هزار و 800 میلیارد تومان در سال 95 کاهش یافته است.
ارقام زیر نشان می‌دهد نسبت درآمدهای مشاع بانک به سود علی‌الحساب سپرده‌ها، با وجود رشد قابل درآمد از محل سود تسهیلات، اندکی هم کاهش یافته و از 109.9 درصد به 109.7 درصد رسیده است. 
به نوشته فارس، طبق مقررات و ضوابط بانکی سپرده‌گذار در سود حاصله از درآمد مشاع بانک شریک است و پس از کسر حق‌الوکاله یا کارمزد، کل درآمد مشاع به سپرده‌گذار باید پرداخت شود، اما یکی از نکات قابل تامل در این گزارش، عدم تناسب نسبت کل درآمد مشاع برخی بانک‌ها به سود علی‌الحساب پرداختی است به طوری که 5 بانک‌ سامان، شهر، دی، ایران زمین و گردشگری بیش از درآمد مشاع خود به سپرده‌گذاران سود پرداخت کرده‌اند. این منابع یا از سود غیرمشاع بانک پرداخت شده و یا از وجوه دریافتی از سپرده‌گذاران جدید اعطا شده است.
 
* مجموع 20 بانک و موسسه اعتباری حاضر در بازار سرمایه
 
عنوان سال 95 سال 94 درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام 98،815 80،532 22.7+
سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری 20،385 19،666 3.6+
جمع درآمد‌های مشاع  119،200 100،198 18.9+
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها 108،642 91،124 19.2+
مازاد سود پرداختی به سپرده‌ها 4،094 6،521 37.2-

 

عنوان سال 95 سال 94
نسبت سود تسهیلات اعطایی به سود علی‌‌الحساب سپرده‌ها 90.9 درصد 88.4 درصد
نسبت کل درآمد مشاع به سود علی‌الحساب سپرده‌ها 109.7 درصد 109.9 درصد
سهم سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری‌ بانک از کل درآمد مشاع 17.1 درصد 19.6 درصد
نسبت سود مازاد مصوب پرداختی به کل درآمد مشاع* 3.4 درصد 6.5 درصد

* در صورتی که سود مازاد اعطایی در بانک‌هایی که درآمد مشاع و سود علی الحساب پرداختی آنها رعایت نشده را هم لحاظ شود، سود مازاد پرداختی به سپرده‌گذارا بسیار فراتر از رقم فعلی نشان داده خواهد شد.
 
* ارقام به میلیارد تومان/ به تفکیک بانک
 
* بانک سامان
 
عنوان سال 95 سال 94 درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام 2،180 2،816 23-
سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری 661 212 212+
جمع درآمد مشاع 2842 3028 6-
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌‌ها 3،153 3049 6.1-
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها 3،154 3،131 0.7+
مازاد سود سپرده پرداختی 1.7 81 97.9-

 

* بانک شهر
 
عنوان سال 95 سال 94 درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام 4،901 2،973 65+
سود حاصل از سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری 590 585 1+
جمع درآمد مشاع 5،491 3،558 54+
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌ها 5،946 4،117 44.4+
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها 6،474 4،506 43.6+
مازاد سود سپرده پرداختی 528 389 35.7+

 

* بانک دی
 
عنوان سال
95
سال 94 درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام 2،507 1،998 25+
سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری 521 929 44-
جمع درآمد مشاع 3،028 2،927 3+
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌ها 3،480 2،607 33.4+
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها 3،685 2،743 34.3+
مازاد سود سپرده پرداختی 204 136 50+

 

*بانک آینده
 
عنوان سال 95 سال 94 درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام 10،226 6،887 48+
سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری 5،285 2،636 100+
جمع درآمد مشاع 15،511 9،523 63+
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌ها 13،765 9،111 51+
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها 13،932 9،574 45.5+
مازاد سود پرداختی به سپرده‌ها 166 463 64.1-

 

* بانک صادرات
 
عنوان سال 95 سال 94 درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام 14،992 9،264 62+
سود سرمایه‌گذاری 1،421 2،384 40-
جمع درآمد مشاع 16،414 11،648 41+
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌ها 13،615 11،648 16.8+
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها 13،615 12،505 8.8+
مازاد سود پرداختی به سپرده‌ها 0 856 #

 

* بانک ملت
 
عنوان سال 95 سال
94
درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام 14،183 12،588 13+
سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری 2،980 1،959 52+
جمع درآمد مشاع 17،164 14،548 18+
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌ها 15،795 11،974 31.9+
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها 14،787 13،601 8.7+
مازاد سود پرداختی به سپرده‌ها 1،007 1،626 38-

 

* بانک پارسیان
 
عنوان سال 95 سال 94 درصد تغییر
سود تسیهلات و وجه التزام 7،197 6،560 10+
سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری 1،416 1،987 613+
جمع درآمد مشاع 8،614 7،659 27+
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌‌ها 8،047 6،193 29.9+
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها 8824 8،555 3.1+
سود مازاد پرداختی به سپرده‌ها 776 2،361 67.1-

 

* پست بانک
 
عنوان سال 95 سال 94 درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام 595 541 10+
سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری 97 134 27-
جمع درآمد مشاع 692 675 3+
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌ها 493 520 5.2
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها 493 520 5.2
مازاد سود پرداختی به سپرده‌ها 0 0 _

 

* بانک خارومیانه
 
عنوان سال 95 سال 94 درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام 642 593 8+
سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری 162 80 102+
جمع درآمد مشاع 805 674 19+
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌ها 535 482 10.9+
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها 574 488 17.6+
مازاد سود پرداختی به سپرده‌ها 39 6.2 550+

 

* بانک تجارت
 
عنوان سال
95
سال 94 درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام 14،661 10،874 35+
سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری 1،813 2،276 20-
جمع درآمد مشاع 16،474 13،151 25+
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌ها 13،138 11،727 12.03+
سود علی الحساب پرداختی به سپرده‌ها 13،138 11،727 12+
سود مازاد پرداختی به سپرده‌ها 0 0 0

* این بانک مابه‌التفاوت سود پرداختی به سپرده‌های سرمایه‌گذاری را در صورت مالی خود به شکل دقیق درج نکرده است.
 
* بانک قرض‌الحسنه رسالت
 
عنوان سال
 95
سال
94
درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام 0 0 0
سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری 0 0 0
جمع درآمدهای مشاع 0 0 0
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌ها 0 0 0
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها 0 0 0
مازاد سود پرداختی به سپرده‌ها 0 0 0
 
* بانک قرض‌الحسنه رسالت، همه سپرده‌ها را در قالب سپرده قرض‌الحسنه جذب کرده و به صورت تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت می‌کند و بانک فقط از محل کارمزد تسهیلات و خدمات بانکی درآمد به دست می‌آورد.
 
* بانک سینا
 
عنوان سال 95 سال 94 درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام 2،328 2،220 5+
سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری 463 647 28-
جمع درآمد مشاع 2،791 2،867 3-
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌ها 2،145 2،364 9.2-
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها 2،324 4،460 47.8-
مازاد سود پرداختی به سپرده‌ها 179 96 86.4+

 

*بانک مهر اقتصاد
 
عنوان سال 95 سال 94 درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام 7،999 6،728 19+
سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری 1،427 2،518 43-
جمع درآمد مشاع 9،426 9،245 2+
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌ها 803 832 3.4-
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها 8،105 837 3.2-
مازاد سود پرداختی به سپرده‌ها 79 62 27.4+

 

* اقتصاد نوین
 
عنوان سال 95 سال 94 درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام 5،027 6،145 18-
سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری 471 345 26+
جمع درآمد مشاع 5،498 6،509 16-
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌ها 4،549 5،647 19.4-
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها 5،327 5،662 5.9-
مازاد سود پرداختی به سپرده‌ها 778 15 5086+

 

*بانک کارآفرین
 
عنوان سال 95 سال 94 درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام 1،698 1870 9-
سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری 170 209 19-
جمع درآمد مشاع 1869 2079 10-
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌ها 1،411 1،558 9.4-
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها 1،490 1،620 8-
مازاد سود پرداختی به سپرده‌ها 79 62 27.4+

 

* انصار
 
عنوان سال 95 سال 94 درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام  3،122 3،342 7-
سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری 628 430 46+
جمع درآمد مشاع 3750 3772 0.5-
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌ها 3951 3142 19.5+
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها 2،948 3010 2.05-
مازاد سود پرداختی به سپرده‌ها 3 132 97.7-

 

*ایران زمین
 
عنوان سال 95 سال 94 درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام 541 550 2-
سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری 1،933 1،677 15.2+
جمع درآمد مشاع 2474 2227 10.1+
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌ها 2،392 1996 19.8+
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها 2،612 2007 30.1+
مازاد سود پرداختی به سپرده‌ها 220 11 1900+

 

* موسسه اعتباری کوثر
 
عنوان سال
95
سال
94
درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام 2،550 2،075 23+
سود سرمایه‌گذری و سپرده‌گذاری 199 45 337+
جمع درآمد مشاع 2،749 2،120 30+
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌ها 2،486 2،857 13-
سود علی‌الحساب پرداختی به پرده‌ها 2،495 2،780 10.2-
مازاد سود پرداختی به سپرده‌ها 8.9 13.4 33.5-

 

* موسسه اعتباری ملل
 
عنوان سال
 95
سال
94
درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام 1،993 1،373 45+
سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری 148 364 59-
جمع درآمد مشاع 2،141 1،737 23+
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌ها 1،849 1،391 32.9+
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها 1،869 1،448 29+
مازاد سود پرداختی به سپرده‌ها 20 59 66.1-

 

* بانک گردشگری
 
عنوان سال 95 سال 94 درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام 1،473 1،135 31+
درآمد سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری 545 249 118+
جمع درآمد مشاع 2،018 1،384 45.8+
سهم سپرده‌گذاران از سود مشاع 1،775 1،222 45.2+
جبران هزینه مازاد منابع آزاد سپرده‌گذاران به مصارف مشاع 1،002 567 76.7+
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌گذاران 2،791 1،798 55.2+
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌گذاران 2796 1950 43.3+
سود مازاد پرداختی به سپرده‌گذاران 5 152 96.7-
 

 


خبرهای مرتبط:» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نماییدآخرین اخبار

تعیین تکلیف تسویه وام‌های تا ۴ میلیارد تومان

پاسخگویی تلفنی بانک رفاه به مشتریان

محصول بانک رفاه محصول برتر ایرانی شد

رشد ۱۳ درصدی طلا در سال۲۰۱۹

باجه بانک سینا در یاسوج به بهره برداری رسید

امکان افزایش وام مسکن زوجین

دلار در آخرین روز زمستان چقدر شد؟

تحلیل موسسه تی دی اس درباره قیمت طلا

پست‌بانک‌، بانک مردمی و خدمت‌رسان

ادامه واریز سود سهام عدالت

انتصاب در بانک ایران زمین

حکم قطعی پرونده ۵ صراف صادر شد

اعلام زمان مجمع صاحبان سهام بانک گردشگری

جدیدترین‌ پیش بینی ها از قیمت طلا

تهران؛ رکورددار دریافت بیمه بیکاری

ارسال لایحه CFT به مجمع تشخیص مصلحت نظام

بورس بهترین گزینه برای مدیریت نقدینگی

شمارش معکوس اتمام مهلت برای پیوستن به FATF

صورت‌های مالی بانک سینا شفاف شد

سود سپرده‌های بانکی از فردا ماه‌شمار می شود

سکه ۱۲۰ هزار تومان گران شد

۱۰ حقیقت جالب در مورد یورو

چرخش معاملات اوراق تسهیلات مسکن

سرنوشت صندوق یکم قابل پیش‌بینی بود

چهره‌نگاری نقدینگی ایرانی

اختلاف نظر کارشناسان در مورد قیمت طلا

اعلام برندگان قرعه کشی بانک کشاورزی

کاهش دریافت کپی مدارک در شعب بانک ملی

تبعات محدودیت بانکی اتباع خارجی

روز سردرگمی معامله‌گران دلار